Segment merania komunikácie rastie a rast bude pokračovať i v tomto roku, hovorí štúdia profesnej organizácie AMEC

Nová odborná štúdia vydaná Medzinárodnou asociáciou pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie (AMEC), ukazuje na optimistické rastové výhliadky. Až 74 % členov AMEC vykázalo oproti minulému roku vyššie príjmy.

AMEC je najväčšia svetová profesijná organizácia pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie. Združuje viac ako 140 členov zo 40 krajín sveta, medzi ktorými nájdeme najvýznamnejšie svetové PR agentúry, vládne organizácií i neziskových spoločností.

Medzi členmi AMEC zároveň panuje presvedčenie, že rast bude pokračovať aj v nadchádzajúcom roku. Takmer štvrtina členov predpokladá rast presahujúci hranicu 10 %.

Štúdia World Media Intelligence & Insights predstavuje najpodrobnejší prehľad názorov spoločností pôsobiacich v oblasti spracovania mediálneho spravodajstva po celom svete. V tohtoročnej štúdii odpovedalo na otázky 80 % všetkých opýtaných firiem.
Štúdia ukazuje, že so súčasnou globálnou konsolidáciou v segmente spracovania mediálnych dát by malo prísť výrazne viac príležitostí než prípadných rizík.
Väčšina členov AMEC očakáva, že súčasná vlna zjednocovania postupov v oblasti merania a vyhodnocovania komunikácie prinesie nové obchodné príležitosti (48 %) alebo nebude mať na obchody negatívny dopad (29%). U členov AMEC výrazne prevláda presvedčenie, že ich pozícia na trhu im dáva dobré predpoklady preklenúť dôsledky konsolidačného procesu (70 %). Len 12 % členov zastáva názor, že zjednocovanie predstavuje určitú mieru rizika pre ich podnikanie. Medzi členmi AMEC tiež prevláda názor (64 %), že súčasný trend bude pokračovať aj v budúcom roku.

Štúdia tiež ukazuje, že 86 % PR agentúr považuje meranie a analýzu komunikácie za kľúčový nástroj, čo oproti minuloročným 72 % predstavuje podstatný nárast. Skutočnosť, že meranie komunikácie považuje za podstatné viac PR agentúr ako kedykoľvek predtým, je jedným z najpodstatnejších zistení tohtoročnej štúdie.
Plán AMEC vytvoriť v tomto roku nový súbor zjednotených metrík bol prijatý ako zásadný posun pre celé odvetvie. Medzi respondentmi prevažuje zhoda (71 %), že takýto krok pomôže vyriešiť zmätky, ktoré na trhu okolo metrík panujú.
Snaha zjednotiť pravidlá merania komunikácia bude hlavnou témou júnového AMEC International Summitu v Štokholme, ktorý je vnímaný ako kľúčová udalosť, ktorá by mala viesť k začleneniu merania komunikácie medzi štandardné nástroje každej PR kampane (55%).

Jeremy Thompson, predseda správnej rady AMEC a CEO skupiny Gorkana, povedal: ,,Som potešený, keď vidím tak silnú dôveru u vedenia spoločností, podporenú vedomím, že meranie komunikácia je teraz medzi kľúčovými predstaviteľmi biznisu považované za nevyhnutný nástroj na budovanie a ochranu dobrého mena značiek a spoločností. Tiež nás teší veľká podpora, ktorú snaha AMEC zjednodušiť a zjednotiť metriky získava. „

Petra Mašínová, CEO skupiny NEWTON Media a spolupredsedov európskej divízie AMEC, k tomu dodáva: „Relevantné informácie sa stali kľúčovým kapitálom pre globálne aj miestne biznisy. Firmy si to veľmi dobre uvedomujú a začínajú hľadať spoľahlivé nástroje na ich akumuláciu a využívajú ich pre riadenie svojej komunikácie i obchodu. Je dobre, že naše spoločnosti zaoberajúce sa meraním a vyhodnocovaním komunikácie dokážu na tento trend nielen reagovať, ale s väčšinovou podporou hľadajú cestu k maximálnej efektivite poskytovaných služieb v rámci globálnej spolupráce. „

Ďalšie kľúčové zistenia štúdie sú:
• Dvaja z troch členov AMEC súhlasia, že klienti aj ďalšie zainteresované subjekty kladú čoraz väčší dôraz na informácie získané z monitoringu médií.
• Pokračuje rýchly rast v meraní sociálnych médií. 73% členov AMEC hlási nárast dopytu po službách merania sociálnych sietí.
• Aktivity AMEC v odbornom vzdelávaní majú silnú podporu. 95 % členov súhlasí, že AMEC cez svoj Global Education Programme zohráva kľúčovú úlohu vo vzdelávaní trhu a šírení vedomia o dôležitosti meraní. 77 % členov chce, aby v oblasti vzdelávania trhu o dôležitosti merania a vyhodnocovania komunikácie hral AMEC aktívnu úlohu.
• Polovica všetkých členov (50%) sa zhoduje na tom, že prístup k mediálnemu obsahu je v súčasnosti hlavnou témou v krajinách, v ktorých pôsobí – čo je číslo podobné zisteniu z minulého roka (52 %).
• Viac ako štvrtina členov AMEC, ktorí pracujú s klientmi hovorí, že všetci / väčšina (27 %) ich klientov stále trvá na metrike AVE. Prieskum ukazuje, že požiadavky na AVE sú najsilnejšie zastúpené v konkrétnych oblastiach, ako sú stredná a východná Európa, Latinská Amerika a Stredný východ.

AMEC organizuje 7. International Summit on Measurement v Štokholme, ktorý sa uskutoční 3. a 4. júna 2015. Viac ako dve stovky zástupcov spoločností zaoberajúcich sa meraním a vyhodnocovaním komunikácie, PR agentúr a vládnych i neziskových organizácií z 31 krajín sa zíde, aby našli zhodu nad globálne jednotnými metrikami a postupy merania.

Prihlásiť sa môžete na webe summite http://amecinternationalsummit.org/

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:
Barry Leggetter, CEO, AMEC
+44 7748 677504 alebo +44 1268 412414
barryleggetter@amecorg.com

Čítajte tiež

Infografiky

Prečo Slováci odmietajú očkovanie?

Téma očkovania proti koronavírusu sa stala príčinou polarizácie slovenskej verejnosti a už niekoľko mesiacov vyvoláva veľké vášne. Spoločnosť môžeme v zásade rozdeliť na dve hlavné skupiny, a to

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!