Ženy vs. muži: Kto tvorí domáce a zahraničné spravodajstvo?

Niekoľko štúdií z rôznych oblastí sveta ukázalo, že zastúpenie mužov a žien v médiách nie je ani zďaleka v rovnováhe. V máji 2018 vyšla napríklad štúdia, ktorú realizovalo Európske observatórium žurnalistky (European Journalism Observatory). Tá okrem iného sledovala autorské články v tlači a  jej digitálnych podobách v jedenástich európskych krajínách. Výsledky ukázali, že ženy produkujú podstatne menej mediálneho obsahu než muži a zároveň sú menej často uvádzané ako autorky článkov. V porovnaní s webovými spravodajskými portálmi je nerovnováha oveľa viac viditeľná v tlačených médiách. Medzi sledovanými krajinami bola zahrnutá aj Česká republika, kde je tento rozdiel rovnako viditeľný. Až v 41% článkov bol ako autor uvedený muž, pričom žena len v 19%.

Predmetom ďalšej štúdie Rodovej rovnosti v mediálnom sektore, ktorú vyhotovil Európsky parlament, bola aj tematika článkov podľa pohlavia. Závery poukázali na pretrvávajúcu stereotypizáciu tém. Zatiaľ čo sa muži častejšie venujú témam ako sú politika, ekonominka či financie, u žien sa za tradičné témy považujú rodičovstvo, móda či voľný čas.

V spoločnosti NEWTON Media sme sa rozhodli pozrieť na problematiku rodového zastúpenia mužov a žien cez množstvo a obsah správ, ktoré tunajší novinári a novinárky tvoria a priniesť odpoveď na otázku, či sa niektoré zo záverov týchto štúdií prejavujú aj v slovenskom mediálnom prostredí. Zaujímalo nás, či a aké sú rozdiely medzi tlačenými denníkmi a ich spravodajskými portálmi. Nevynechali sme ani televízne reportáže a zisťovali sme, aké je zastúpenie príspevkov spracovaných redaktormi a redaktorkami týchto elektronických médií.

Analyzované údaje pochádzajú z prvého polroka 2018, v prípade denníkov a televízneho spravodajstva. U spravodajských webov sme pre zjednodušenie sledovali 3-mesačné obdobie (apríl, máj a jún 2018), keďže články na weboch vychádzajú vo výrazne väčšom objeme, čo je z časového hľadiska náročné na spracovanie. Sledovali sme 4 celoštátne denníky SME, Pravda, Hospodárske noviny a Denník N. Denníky Nový čas a Plus jeden deň sme z analýzy vynechali, keďže pri drvivej väčšine článkov nebol uvedený autor, alebo bola uvedená len skratka, ktorú nebolo možné identifikovať. Zo spravodajských portálov sme sledovali Sme.sk, Pravda.sk, Hnonline.sk, Dennikn.sk a  spravodajské relácie (okrem športových) v televíziách  Markíza, JOJ, TA3 a Jednotka.

Čo teda ukázala naša analýza?

Mediálny priestor všeobecne

Zmieňované médiá priniesli v sledovanom období dokopy viac ako 49-tisíc článkov a reportáží. Výsledky analýzy ukázali, že celkovo sa v mediálnom prostredí viac presadzovali muži (55 %) ako ženy (45 %). Najväčšie rozdiely môžeme vidieť v printoch, kde, až v 67%, bol ako autor článkov uvedený muž. Pri ich online spravodajských portáloch sa nepomer mierne znižuje, ale stále zostáva. Muži boli autormi 62% všetkých online článkov, ženy len 38%. Úplne opačná situácia nastáva v televíznom spravodajstve, kde viac ako polovica reportáží (53%) patrí ženám.

Rozdiely v denníkoch 

Samozrejme, kvalita spravodajstva nie je determinovaná objemom vyprodukovaných článkov ani tým, či je autorom reportážneho príspevku novinár či novinárka. Udržiavanie rodovej rovnosti v redakciách by však mohlo smerovať k dosiahnutiu vyváženého mediálneho obsahu rešpektujúceho rozdielny pohľad pohlaví na rovnaké témy.

Naša analýza ukázala, že počas prvého polroka 2018 publikovali v slovenských denníkoch viac autorských článkov muži ako ženy. Najväčší rozdiel je vidieť pri denníkoch Pravda a Denník N, v ktorých bolo zverejnených dvakrát viac článkov od mužských autorov. Denník SME uverejnil takmer o tretinu menej článkov žien než mužov. Aj napriek všeobecnému záveru, že v denníkoch prevláda mužská tvorba, k rovnovážnemu stavu má najbližšie denník Hospodárske noviny. Celkovo najviac článkov s uvedenými autormi publikoval denník SME (4 790) a najmenej Denník N (2 153), čo je spôsobené aj väčším počtom strán denníka SME. 

Počet a podiel článkov mužov a žien za sledované obdobie

Rozdiel medzi tlačeným denníkom a jeho spravodajským webom

Rozvoj digitalizácie sa premietol aj do sveta médií. Vydavatelia tlačených periodík dnes vytvárajú online verzie, o ktorých možno povedať, že ich obsah býva, aj z dôvodu samostane fungujúcich online redakcií, podstatne objemnejší. Články z tlačeného denníka sú v online podobe dostupné čitateľom v otvorenej alebo uzamknutej verzii. Bez ohľadu na tento fakt je však potrebné zdôrazniť skutočnosť, že preklápaním článkov z printu do onlinu a opačne, dochádza k duplicite zastúpenia autorov článkov v týchto formátoch, čo sme v našej analýze brali do úvahy.

Všobecne však môžno badať rozdiely medzi printom a webom. Ženy dostávajú v digitálnych formátoch o niečo viac priestoru ako muži. Aj napriek tejto skutočnosti však tvoria autorky textov len približne tretinu zo všetkých článkov s uvedeným menom autora. Výnimkou je znovu iba portál Hnonline.sk, kde je pomer článkov takmer identický. 

Podiely počtu článkov mužov a žien v printoch a online

Akým témam sa venujú muži a ženy?

Články sme podľa obsahu rozdelili do 12 tém, ktoré nám mali ukázať, či aj redakcie slovenských médií patria medzi tie, kde stále pretrvávajú gendrové stereotypy. Pri analýze článkov sme nebrali do úvahy tie, ktoré nespadali ani do jednej z uvedených kategórií.

Počet článkov mužov a žien podľa tém

Témy ako sú varenie rodina či móda sú dlhodobo považované za ženské. Výsledky analýzy tento fakt vôbec nevyvracajú, nakoľko spomínaným témam stále dominujú ženy. Zmenu však vidieť pri lifestylových témach. Tu sa čoraz viac začínajú angažovať muži a v denníku Pravda a Denníku N dokonca prekonávajú ženy. Najviac správ s touto tematikou vydáva denník SME.

Tému šport a autá by sme pokojne mohli nazvať “mužská srdcovka“, a preto ani pri spracovaní novinárskych tém neprekvapí bezkonkurenčná dominancia mužského pohlavia. Výrazne najviac článkov zo športu a o automobiloch publikuje denník Pravda.

Za rovnako silnú mužskú tému sa tiež považuje biznis, politika a legislatíva. Dnes sú však už tieto rozdiely pomerne vyrovnané, najmä v denníku Pravda a Hospodárskych novinách. Muži sa tejto téme venujú viac v denníku SME a najviac v Denníku N.

V každej periodickej tlači môžeme nájsť priestor určený na vyjadrenie vlastného názoru a postoja autora, komentovanie a kritické zhodnotenie aktuálneho diania v spoločnosti alebo historickej udalosti. Takéto príspevky sme zaradili do témy komentáre, názory a analýzy. Zaujímavé je, že vo všetkých sledovaných periodikách takéto príspevky publikuje viac mužov než žien. Najväčší rozdiel môžeme vidieť v Denníku N, v ktorom publikovali 371 článkov muži a len 38 článkov ženy.

Ako je to v televíznom spravodajstve? 

V televíznom prostredí môžeme vidieť úplne opačnú situáciu ako v prípade tlačených médií či v online. Kým v denníkoch a na ich online platformách dominujú muži, v televíznom spravodajstve je pomer reportáží oboch pohlaví takmer vyrovnaný, resp. len mierne dominujú reportáže žien.

Televízne spravodajstvo tvoria vo veľkej miere aj regionálni redaktori. To, či je, alebo nie je región bohatý na podnety pre spravodajské príspevky, môže mať v konečnom dôsledku vplyv na počet reportáží redaktoriek či redaktorov. Prevažne ženské reportáže vysiela Televízia JOJ a RTVS na Jednotke. Len o 3% viac reportáží mužov vysiela televízia Markíza a TA3. Priemerná dĺžka spravodajských príspevkov sa v závislosti od pohlavia líši vo všetkých televíziách len nepatrne, až na televíziu TA3, kde sú reportérky oveľa výrečnejšie než ich mužskí kolegovia.

Počet reportáží v televíznom spravodajstve a priemerná dĺžka reportáže

Záver

Na základe analyzovaných dát môžeme povedať, že výsledok štúdie o gendrových pomeroch v európskom žurnalizme platí aj na poli slovenskej žurnalistiky. V produkcii obsahu printových a online spravodajstiev dominujú vo veľkej miere muži. Rovnako ako v Európe, aj na Slovensku platí, že ženy dostávajú viac priestoru vo webovom spravodajstve ako v tlači. Ak sa pozrieme na pomery printového a online spravodajstva v susednom Česku, ktoré je kultúrne a historicky Slovensku najbližšie, zistíme, že rozdiely sú len minimálne. V oboch krajinách tvoria väčšinu článkov mužskí autori (ČR: 61%; SR: 65%).

Rovnako sa potvrdili aj v Európe pretrvávajúce tematické stereotypy. Ženy sa stále venujú viac témam, ktoré sú dlhodobo považované za ženské, ako sú varenie, rodina a bulvár. To platí aj u mužov, ktorí dominujú témam so zameraním na politiku, ekonomiku a šport. Vyzerá to však tak, že hranice stereotypu pri lifestylových témach pomaly narúšajú muži, ktorí v nich nachádzajú obľubu čoraz častejšie.

Za zamyslenie však stojí zistenie, že články obsahujúce komentáre a názory produkujú v drvivej väčšine muži, a to až v 80%. Aj keď sme na tom v porovnaní s Českom lepšie (muži produkujú až 90% komentárov), vynára sa otázka, čo spôsobuje takýto veľký nepomer. Jediné médium, v ktorom dostávajú viac priestoru ženy je televízia. Ich reportáže spravidla trvajú dlhšie ako reportáže mužov.

Prezentované výsledky otvárajú otázky nad spôsobom tvorby slovenského mediálneho obsahu a prerozdeľovaním mediálneho priestoru medzi mužov a ženy. Prečo je publikovaných viac článkov mužov než žien? Prečo neprodukujú ženy viac komentujúcich a hodnotiacich textov? Sú ženy v televíznom spravodajstve uprednostňované kvôli zovňajšku? Vzhľadom na to, že nedisponujeme informáciami o počte a pohlaví zamestnancov v jednotlivých redakciách, nemôžeme povedať, či je súčasný stav znepokojivý, alebo má toto prerozdelenie svoje opodstatnenie. 

Metodika 

Do analýzy boli zahrnuté príspevky celoštátnych denníkov SME, Hospodárske noviny, Pravda a Denník N a ich webové spravodajské portály Sme.sk, Hnonline.sk, Pravda.sk a Dennikn.sk, rovnako ako aj spravodajské relácie TV Markíza, TV JOJ, TA3 a Jednotky (okrem športového spravodajstva). Do analýzy neboli zahrnuté denníky Nový Čas a Plus jeden deň, nakoľko je väčšina autorov pod príspevkami označená skratkami, ktoré sa nám nepodarilo identifikovať a denník Šport, ktorý sa zameriava len na športové spravodajstvo. Pozornosť sme sústredili len na autorské články, z tohto dôvodu sa do užšieho výberu dostali len články s presne uvedeným menom autora, prípadne autorskou skratkou, ktorú sme starostlivo identifikovali aj vďaka informáciám, ktoré nám poskytli samotné redakcie. Články, ktorých autorom bola redakcia, tlačová agentúra alebo organizácia neboli do analýzy zahrnuté. Články pochádzajúce z tlačovej agentúry, ktoré boli editované konkrétnym autorom, sme v analýze ponechali. Do úvahy sme brali aj prílohy denníkov. Pri webových portáloch Sme.sk a Dennikn.sk boli vyradené príspevky z rubriky Blog, keďže tieto príspevky nie sú autorským obsahom týchto médií. Sledované bolo obdobie od 1.1. – 30.6.2018 (print a televízia) a od 1.4. – 30.6.2018 (webové portály).

Čítajte tiež

Poďme na to!